Menu

Privacy beleid

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.


Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. De contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.


Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door ons dit te vertellen. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). Het verzamelen van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.


Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze voorziening van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de oorsprong, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk wordt vermeld. Bovendien hebt u het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Details zijn te vinden in het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".


Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.


Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy
De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de datatransmissie op internet (bijvoorbeeld in de communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Opmerking voor de verantwoordelijke instantie

Het verantwoordelijke gegevensverwerkende bedrijf op deze website is:

Roggelseweg 58
6081 NP Haelen
Nederland
E-mail: info@monumentoftolerance.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, enz.).


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct mail (artikel 21 AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. e of f DSGVO, u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we bewijs kunnen leveren van dwingende legitieme redenen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of verwerking voor het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directe reclame (bezwaar onder art. 21 (2) AVG).


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG hebben de betrokken personen het recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om te klagen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.


Recht op gegevensportabiliteit

U hebt recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon nodig heeft, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.


SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt, om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een site-operator, een SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.


Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres vermeld in de opdruk.


Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens ontkent, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is, kunt u om beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van verwijdering.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor belangrijk openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.


Gegevensverzameling op onze website

Cookies
De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u alleen in individuele gevallen op de hoogte bent van de instelling van cookies en cookies toestaan, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen toestaan of in het algemeen het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser uitsluiten en activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk in dit privacybeleid behandeld.


Server log files
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP-adres
Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.


Contact
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens ingevoerd in het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt om uw toestemming voor de opslag te verwijderen, in te trekken of het doel voor de gegevensopslag weg te laten (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven ongewijzigd.


Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruikersgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of kosten in rekening te brengen voor het gebruik van de service.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.


Sociale media

Google+ plug-in
Onze pagina's gebruiken functies van Google+. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Informatie verzamelen en delen: gebruik de Google + knop om informatie wereldwijd te posten. De Google + -knop biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u een +1 heeft gegeven voor een inhoud als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw + 1's kunnen samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven als aanwijzingen in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw + 1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google + -knop wilt gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met ten minste de naam die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u hebben.

Gebruik van verzamelde informatie: naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de informatie die u verstrekt, gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan samengevatte statistieken over de + 1 activiteit van gebruikers publiceren of delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.


Analysetools en advertenties

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website door u kunt analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.


IP-anonimisering
We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het IP-adres dat door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.


Browser plugin
U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens op Google Analytics: https: //support.google.com/analytics/answer/6004245? Hl = nl.


Google Analytics-addendum bij gegevensverwerking
We zijn een directe klantovereenkomst met Google aangegaan voor het gebruik van Google Analytics door het "Data Processing Supplement" in Google Analytics te accepteren. Lees hier meer over de Google Analytics-add-on: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=nl&utm_id=ad


Demografische functies in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden geproduceerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie "Oppositie tegen gegevensverzameling".


Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google aangedreven YouTube-pagina. Site-exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze sites met YouTube-plug-ins bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op: https: //www.google.com/intl/en/policies/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersinformatie.


Google Web Fonts
Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online services.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is omwille van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website specificeren.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Social Media

Volg ons ook op facebook en/of instagram.